Herald SUrSHPU
The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University ЧГПУ

ISSN: 2618–9682; ISSN 1997-9886
Impact factor RSCI: 0,312

BACK TO ISSUE CONTENT | HERALD OF CSPU 2023 № 2 (174) Pedagogical sciences
SHOW FULL TEXT (IN RUSSIAN)
SHOW IN eLibrary
DOI: 10.25588/CSPU.2023.174.2.008
UDC: 378.2 : 42/48 (07)
BBC: 74.480.268 : 81.2-9
E. YU. Nikitina ORCID
Professor, doctor of pedagogical Sciences, Professor of Department of Russian language and literature and methods of teaching Russian language and literature, South-Ural State Humanities-Pedagogical University
E-mail: Send an e-mail
O. Yu. Afanas'yeva ORCID
Professor, Doctor of Pedagogic Sciences of the Department of English Philology, South-Ural State Humanities-Pedagogical University
E-mail: Send an e-mail
MASTER'S THESIS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Abstracts

Introduction. In the system of training a future foreign language teacher special attention is paid to the graduation qualification paper in the form of a master’s thesis, which allows one to assess the level of development of the entire complex of universal, general professional and special professional competencies. This article is devoted to the study of the type of a master’s thesis, which combines linguistic and pedagogical aspects with research activities both in the field of linguistics and education.

Materials and Methods. The main research methods used in this article are the analysis and generalization of theoretical psychological and pedagogical literature on the problems of organizing masters’ training and the development of research and design competencies of undergraduate students. In addition, pedagogical reflection and analysis of the authors’ pedagogical experience as teachers of higher school and managers of training programs for masters of education are used. The research materials are presented by federal regulations relating to the field of education; local normative documents of the university; texts of graduation qualification papers on the masters’ program “Language education (English)”.

Results. It was revealed that in terms of professional training of a future foreign language teacher the most promising type of master’s thesis is the one, combining two aspects:

– relevant linguistic research, which is of interest from the point of view of studying linguistic phenomena (lexical, grammatical, stylistic, linguoculturological) in the educational process at school, institutions of additional education or at a university;

– development of an appropriate methodological system aimed at mastering these linguistic phenomena in the process of learning a foreign language.

Discussion. In the process of research activities for the pre-

paration of the graduation qualification paper of the combined type, all groups of competencies develop: universal, general professional, professional. At the same time, the emphasis is on the leading professional competence: the ability to carry out fundamental and (or) applied research in the field of education and science. In other words, conducting research both in the field of linguistics and in the sphere of methods of teaching a foreign language ensures the research focus of the master’s program.

Conclusion. The optimal professional training, focused on research, within the framework of the master’s program “Language Education (English)” is possible if the graduation qualification paper is based on the research process in two scientific fields: linguistics and linguodidactics / methods of teaching a foreign language.

Keywords

Master’s thesis; Master’s thesis of a research type; Masters’ training program; Professional training of a foreign language teacher; Higher school; Research activity

Highlights

The most effective graduation qualification paper in the master’s program of training a future foreign language teacher is the combined type of master’s thesis, covering linguistic and methodological aspects;

In the process of preparing a master’s thesis, the much-needed professional competence of a future teacher, consisting in the ability to carry out fundamental and (or) applied research in the field of education and science, is developed;

This competence ensures the mastery of scientific know-ledge and research skills in the areas equally important for the future teacher: a foreign language and foreign language teaching.

REFERENCES

1. Afanas'yeva O.Yu., Smirnova M.V., Fedotova M.G. (2019), Metodika pe-dagogicheskogo soprovozhdeniya nauchno-issledovatel'skoy deyatel'nosti ma-gistranta [Methodology of pedagogical support of research activities of a master student], Materialy 36-oy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Rossiya segodnya: global'nyye vyzovy i natsional'nyye interesy”, 25 marta – 12 aprelya 2019 goda, Che-lyabinsk [Proceedings of the 36th International Scientific and Practical Conference “Russia Today: Global Challenges and National Interests”], Obrazovatel'noye uchrezhdeniye profsoyuzov vysshego obrazovaniya “Akademiya truda i sotsial'nykh otnosheniy”, Moscow, March 25 – April 12, 2019, Chelyabinsk, pp. 15–19. (In Russian).

2. Antonova N.L. (2020), Magistratura kak institutsional'noye obrazovaniye: sotsiologicheskoye obrazovaniye v Rossii i Indii [Magistracy as an institutional education: sociological education in Russia and India], Sotsiodinamika, 4, 35–42. DOI 10.25136/2409-7144.2020.4.31106. (In Russian).

3. Gurskaya S.P. & Scientific Edr. Bagryantseva Ye.P. (2019), Osobennosti obucheniya v magistrature v uchrezhde-niyakh vysshego obrazovaniya [Peculiarities of teaching in the magistracy in institutions of higher education], Sbornik nauchnykh statey mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy internet-konferentsii, posvyashchennoy 55-letiyu universiteta “Kooperativnoye obrazovaniye XXI veka: traditsii i innovatsii”, 24 aprelya 2019 goda [Collection of scientific articles of the international scientific and methodological Internet conference dedicated to the 55th anniversary of the university “Cooperative education of the XXI century: traditions and innovations”], Belorusskiy torgovo-ekonomicheskiy universitet potrebitel'skoy kooperatsii, Gomel', 24th April 2019, pp. 77–81. (In Russian).

4. Khlebovich D.I. (2020), Obrazovatel'nyye programmy magistratury: klyu-chevyye voprosy razvitiya [Educational Master's Programs: Key Issues of Development. Bulletin of the Baikal State University], Izvestiya Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta, 4, 532–540. DOI 10.17150/2500-2759.2020.30(4).532-540. (In Russian).

5. Bogdanova S.Yu. & Shukurova D.S. (2022), Realizatsiya pedagogicheskogo eksperimenta v ramkakh magisterskoy dissertatsii po profilyu “Yazykovoye obrazovaniye” [Implementation of a pedagogical experiment within the framework of a master's thesis on the profile “Language education”], Pedagogicheskiy eksperiment: podkhody i problemy, 8, 169–177. (In Russian).

6. Stoykovich G.V. & Stoykovich L.Yu. (2020), Aktual'nyye voprosy obuche-niya studentov-magistrantov napravleniya “Lingvistika” metodam nauchnogo issledovaniya [Topical issues of teaching undergraduate students of the direction “Linguistics” methods of scientific research], Samarskiy nauchnyy vestnik, 9, 1 (30), 278–283. DOI 10.24411/2309-4370-2020-11311. (In Russian).

7. Dvoryatkina S.N., Dyakina A.A. & Shcherbatykh S.V. (2022), Nauchno-issledovatel'skaya rabota magistrantov v usloviyakh tsifrovizirovannogo dialoga kul'tur [Research work of undergraduates in a digitalized dialogue of cultures], Perspektivy nauki i obrazovaniya, 3 (57), 108–125. DOI 10.32744/pse.2022.3.7. (In Russian).

8. Safina G.G. & Zakirova V.G. (2021), Razvitiye motivatsionno-tsennostnogo otnosheniya magistrantov k samostoyatel'noy issledovatel'-skoy deyatel'nosti [Development of the motivational and value attitude of undergraduates to independent research activity], Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal, 11 (113), 113–119. DOI 10.23670/IRJ.2021.113.11.095. (In Russian).

9. Kolodeznikova S.I. & Glukhareva M.R. (2019), Iz opyta organizatsii nauchno-issledovatel'skoy raboty magistrantov [From the experience of organizing the research work of undergraduates], Perspektivy nauki, 4 (115), 216–218. (In Russian).

10. Sokolov M.V. & Zhdanova N.S. (2022), Magisterskaya dissertatsiya kak zveno nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya cheloveka [Master’s thesis as a link in continuous professional education of a person], Arkhitektura. Stroitel'stvo. Obrazovaniye, 1 (18), 40–48. (In Russian).